THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Hoang hạc.jpg Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Thanh theo Đôn Thư

Trăn răm.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Châu
1090117093610.jpg Xin giới thiệu giai thoại vê thêm bớt từ trong thơ luật Đường
Bìa Tú Xương. F.jpg  Xin giới thiệu đôi dòng cảm nghiĩ về tác giả bài xướng, người biên soan tác phẩm thơ " ...
Cao Bá Quát.bmp Xin lại đến với bài thơ hay của Cụ Cao " Hiếu quá Hương Giâng'