THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Đồng Nai.jpg  

 Xin giới thiệu một bài viết cùng tham khảo về cách làm thơ luật Đường

IMG_4168.1.jpg   Xin giới thiệu một bài viết suy nghĩ về thơ luật Đường

Hoang hạc.jpg Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Thanh theo Đôn Thư

Trăn răm.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Châu
1090117093610.jpg Xin giới thiệu giai thoại vê thêm bớt từ trong thơ luật Đường
Bìa Tú Xương. F.jpg  Xin giới thiệu đôi dòng cảm nghiĩ về tác giả bài xướng, người biên soan tác phẩm thơ " ...