Tổ chức & Hội viên

Bản tin : Dấu mốc Một chặng đường

Kể từ tháng 11 năm 2020 tới nay, Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam đã đi được một chặng đường còn quá ngắn, nhưng với quyết  tâm của... Read more »

Quyết định Thành lập

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM, VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT Số  0320/QĐTL   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ... Read more »

ĐIỀU LỆ T/ TÂM MT TĐ VIỆT NAM

  VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT TRUNG TÂM MINH TRIẾT THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự... Read more »