Quyết định Thành lậpLIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM,

VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT

Số  0320/QĐTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 01tháng 11 năm 2020     

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

TRUNG TÂM MINH TRIẾT THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều lệ hoạt động Viện nghiên cứu văn hóa Minh Triết đã được Hội LHCHKHKTVN thông qua và cho phép lưu hành từ năm 2007

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết là: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt của phương Đông và Việt Nam; Để phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giao lưu hợp tác văn hóa quốc tế, cũng như đóng góp ý kiến tham mưu cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh.

– Căn cứ dự án đề nghị thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2020 của Ban Sáng lập Trung tâm Minh Triết thơ Đường Việt Nam.

GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Minh Triết thơ Đường Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020

Điều 2: Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Minh Triết thơ Đường Việt Nam do ông Trương Sỹ Hùng làm Giám đốc; giám đốc sẽ hội ý, cử ban giám đốc (3 đến 5 người) và phân nhiệm cho các thành viên sáng lập, có danh sách kèm theo. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản ngân hàng. Cơ sở của Trung tâm là các chi nhánh có tư cách pháp nhân chịu sự lãnh đạo của Hội đồng quản lý Trung tâm và Ngành văn hóa các địa phương.

Điều 3: Mọi kinh phí hoạt động do Ban Giám đốc tự tạo, tự quản. Ban Giám đốc duy trì liên hệ thường xuyên với Ban Giám đốc Viện nghiên cứu văn hóa Minh Triết. Truyền đạt những thông tin hoạt động khoa học, giao lưu văn hóa du lịch, dịch vụ in ấn tài liệu tham khảo nội bộ và phát hành rộng theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Ông chánh văn phòng Viện, Ban sáng lập Trung tâm Minh Triết thơ Đường Việt Nam và Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thực hiện quyết định này, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận

– Lưu VP Viện NCVHMT

– Trung tâm

– Các thành viên Ban sáng lập

-VPLHCHKHTVN (Báo cáo):

VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT