THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

XUÂN DU Của Khiếu Năng Tình
30-01-2019

Hoa dao.jpgXin được giới thiệu

BÀI THƠ XUÂN DU CỦA:

 

KHIẾU NĂNG TĨNH (1835-?) Người xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Năm 1878, ông đỗ Cử nhân (Hương cống). 2 năm sau, ông đỗ đồng tiến sĩ .Xuất thân. Ông làm quan Đốc học Hà Nội, Tế tửu Quốc tử giám

                                        

 Phiên âm:

                                      

                 原作叫能                   

 

未 能 沉               

春 到              

石 碑 可 得             

家 情 良 深                       

王 此 地               

尚 有 箴             

              

清 平 回 日 抵 骎 骎 .                     

Dịch nghĩa:

               XUÂN DU

             Nguyên tác: Khiếu Năng Tĩnh

Thăng long linh khí vị năng trầm

Xuân đáo tầm du thiểu dưỡng tâm

Quốc Giám thạch bi quan khả đắc

Gia tình câu quán thuyết lương thâm

Hưng vương thử địa do tồn tích

Bại kế truyền thư thượng hữu châm

Cận bách niên lai đương toán định

Thanh bình hồi nhật để xâm xâm

 

CHƠI  XUÂN

 

Thăng long linh khí chưa thể chìm

Xuân đến du ngoạn dưỡng chút tâm

Bia đá Quốc Tử Giám xem vẫn được

Quán nhỏ tình nhà nói còn sâu nặng

Đất này dựng nghiệp để lại bao dấu tích

Sách truyền bại kế còn có những điều răn

Gần trăm năm nay đang đoán định

Ngày thanh bình trở lại mau mau .

 

Dịch thơ:

 

Thăng Long đất tốt vẫn y nguyên

Năm mới chơi xuân giải chút phiền

Bia đá Khuê Văn lời sáng tỏ

Tình nhà quán gác ý chu viên

Dựng vua đất ấy còn lưu tích

Bại kế điều răn mãi khắc truyền

Kề cận trăm năm đang tính liệu

Bình yên liền đến khắp muôn miền

                       Sưu tầm & dịch thuật

  Qúy Mỳ Nam Định                                                                                    

                                                                                

 

Tác giả BBT