THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Liêm & Tham - Tham và Liêm
13-07-2013
tranh vui.jpg  Đối - Đối

Liêm và tham

   

             Hồi lên bảy tuổi Nguyễn Hiền thường hay chơi trò nặn đất với trẻ con. Một lần Hiền nặn con voi đất, lấy đỉa làm vòi, lấy bướm làm tai khiến cho con voi bằng đất mà cử động được. Bọn trẻ rất thích thú.

      Chợt một ông quan đi qua, tò mò đứng lại xem và hỏi chuyện. Thấy Hiền khéo léo, láu lỉnh, quan đọc bỡn một câu:

"Đồng tử ngũ lục nhân, vô như nhĩ xảo"


(Bọn trẻ năm sáu đứa không đứa nào khéo bằng đứa này)

Hiền thấy vậy hỏi: "Trước hết ông cho biết ông làm chức quan gì?" Quan trả lời: "Ta là Thái thú ăn lương hai ngàn hộc". Thấy quan có ý khoe khoang, Hiền đọc:

"Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công..."


(Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, chẳng ai ... bằng ông)

Thái thú cười bảo: "Đối thiếu một chữ!" Hiền nài cho tiền rồi sẽ đối nốt. Quan cho tiền xong, Hiền đọc:

"Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm".

(Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, chẳng ai liêm bằng ông)

Quan hài lòng lắm, chịu là giỏi, rồi nhân tiện hỏi thêm:

- Nếu ta không cho tiền thì chú đối chữ gì.

       Hiền trả lời: "Chỉ việc thay chữ tham vào chữ liêm mà thôi!".

Tác giả BBT sưu tầm & giới thiệu