THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ vui - thuận nghịch độc của Vũ Giang - TP HCM
07-09-2011
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ vui thuận nghịch độc của thi hữu Vũ Giang

THƠ VUI
 
Thuận Nghịch độc

 

1.       Bài thơ gốc 


Xuôi đọc ngược thơ có giải sầu
Thú chơi sau trước thuận vần câu
Tươi vui thấy mạch thông mà ngược
Cười để đọc thơ còn có đâu


2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, 
 ta được bài 2:


Đâu có còn thơ đọc để cười
Ngược mà thông mạch thấy vui tươi
Câu vần thuận trước sau chơi thú
Sầu giải có thơ ngược đọc xuôi


3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc  ta có bài 3:


Ngược thơ có giải sầu
Sau trước thuận vần câu
Thấy mạch thông mà ngược
Đọc thơ còn có đâu


4.Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên,

        ta được bài 4 (ngũ ngôn tứ tuyệt, luật bằng vần bằng)

 

Còn thơ đọc để cười
Thông mạch thấy vui tươi
Thuận trước sau chơi thú
Có thơ  ngược đọc xuôi


5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 5 (bốn câu x 4 chữ)


Xuôi ngược đọc thơ 
Thú chơi sau trước
 
Tươi vui thấy mạch
 
Cười để đọc thơ
 


6. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên 
ta có bài 6 (bốn câu x 4 chữ)


Thơ đọc để cười
Mạch thấy vui tươi
Trước sau chơi thú
Thơ ngược đọc xuôi

 

                   Email: vndgiang@gmail.com


               

Tác giả Vũ Ngọc Giang –TP HCM