THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

KÍnh dâng Người
KÍnh dâng Người

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. XIn giới thiệu bài thơ " Kính dâng Người " của Tác giả Nhất Tâm để chúng ta cùng chia sẻ

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu tháng Năm lịch sử này xin giới thiệu bài thơ " CHiến thắng Điện Biên PHủ " của Tác giả Phạm Văn Dương đẻ chúng ta cùng chia vui với toàn  dân tộc