THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đường thi cập nhật

Viếng thăm Đồng Lộc
Viếng thăm Đồng Lộc
Xin giới thiệu bài thơ của Lê Tuyến , " Về thăm Đồng Lộc" để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Cõi Vô thường .
Cõi Vô thường .

Chia buồn với Hội và gia đình Kim Tuyên . Tác giả Đức Pha, chi hội Yên Bái

có bài thơ " Cõi Vô thường" , xin được giới thiệu