Phạm Sư Mạnh

PHẠM SƯ MẠNH

 

          Phạm Sư Mạnh tự là Nghĩa Phu, hiệu là Uý Trai, người Hiệp Thạch, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Ông là học trò Chu Văn An. Đỗ Thái học sinh đời Trần Minh Tông (1314-1329). Năm 1346 giữ chức Trưởng bạ thư kiêm Khu mật tham chính. Năm 1358 làm Nhập nội hành khiển Tri khu mật viện sự. Năm 1539 làm Hành khiển tả tư lang trung. Năm 1362 giữ chức Tri khu mật viện sự rồi thăng chức Nhập nội nạp ngôn. Ông để lại Hiệp thạch tập và  có khoảng 30 bài thơ trong Toàn Việt thi lục

 

CHU TRUNG TỨC SỰ

Nguyên tác :                    

士  宦  三  朝  備  厅  官

苍  头  白  发  為  還  山

焚  香  坐  对  二  河  月

惆  悵  烟  溪  俠  石  閒

Phiên âm :          Chu trung tức sự

Sĩ hoạn tam triều bị sảnh quan,

Thương đầu bạch phát vị hoàn san,

Phần hương toạ đối Nhị hà nguyệt,

Trù trướng yên khê Hiệp Thạch[1] gian

Dịch thơ :             Thơ tức sự trên thuyền

Thay đổi ba vua vẫn chức quan

Muốn lên sườn núi sống an nhàn

Đốt hương ngồi ngắm trăng sông Nhị

Hiệp Thạch quê mình nhớ khói lam

Dịch 2007

 

 

[1] Hiệp Thạch : quê hương của tác giả.