THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

image001.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, vô vàn kính yêu của nhân dân ta. Người còn là một Nhà thơ lớn của dân tộc, là Danh nhân văn hóa của thế giới.

Đèn cụ Trang.bmp Xin giới thiệu hai bài thơ dịch cvuar Thi nữ Thanh Minh

Hoang hạc.jpg Hoàng Hạc lâu - Một bài thơ hay của Thôi Hiệu

XINHXINH_233557750.jpg Xin trân trọng giới thiệu Bài thơ Hiếu của cụ Trạng Bùng - Nhất Tâm dịch
Ảnh cổ.jpg Xin giới thiệu bài thơ " Trung " của Trang Bùng Phùng khắc Khoan . Do Nhất Tâm - Hà Nội dịch