THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

(2)pho_co.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ của Cụ Nguyễn Du

Thời Vua Minh Mạng,Nguyễn Du đước cử làm chánh sứ sang Nhà Thanh báo tang

vua Gia Long mất và cầu phong. Trong thời kỳ này ông có làm một số bài

thơ,xin trích dịch 4 bài nói lên những tâm sự và nhận xét,phê phán của ông: