THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tranh vui.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Xuân Tiến - Hà Tĩnh
a-cong.jpg Xin giới thiệu bài thơ Vui Vịnh @
Quan coc 1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui về quán cóc vỉa hè . BBT sưu tầm giới thiệu
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ vui thuận nghịch độc của thi hữu Vũ Giang
110715060337.jpg Ngọc Ẩn Nhi Huyền - Nha Trang có chùm thơ vui họa nương vận  thơ của Bà chúa thơ Nôm. Xin được ...
images (10).jpg Xin giới  thiệu chùm thơ tứ tuyệt :