THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Huy Hieu chinh.F.jpgNgày Hội thơ đường toàn quốc lần thứ XIV . Xin được giới thiệu toàn văn Thông Báo
 Lo go A nho.jpgXin cập nhật Thông báo
Lo go A nho.jpg   Xin gửi tới các Chi hội và tất cả Hội viên
 Lo go A nho.jpgXin được giới thiệu
Ma ket ATD.1.jpg Vừa qua Thường trực có Thống nhất mở một trang An Thiện Đường, để tiếp tục thực ...
Huy Hieu chinh.F.jpgGửi các Chi họi và toàn thể Hội viên