THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Thơ.jpg  SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƠ ĐƯỜNG  THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Bia sach.jpg  Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ Tịch vĩ Đại Nhà văn hóa lớn của Nhân dân ta và thế giới xin giới ...

101103071340.jpg Xin giới thiệu bài viết mạn đàm thể thức sáng tác Hai bài thơ :

GuitarDMC.gif Xin giới thiệu một vài ý bàn  thêm về thơ luật Đường
Côn dảo 2.bmp Xin trân trọng giới thiệu bài viết của thi huynh Trần Như Tùng
Hàn sơn 2.jpg Xin giới thiệu một bài viết về thể luật Đường