THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
20-03-2020
DANH SÁCH BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
       (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

DANH SÁCH BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
       (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

1.  Giáo sư HOÀNG CHƯƠNG, Viện trưởng Viện nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam.
2. Ông KIM QUỐC HOA, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội, Hà Nội;
3.  Ông NGUYỄN THẾ PHIỆT, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Phó Chủ tịch, Hà Nội;
4.  Ông NGUYỄN ĐỨC THỤ, Phó Chủ tịch, Hà Nội;. 
5. Ông NGUYỄN HỒNG CHUYÊN, Chủ tịch Chi hội Cần Thơ, Phó Chủ tịch;
6.  Ông HỒ VĂN CHI, Chủ tịch Chi hội Đà Nẵng, Phó Chủ tịch;
7 .  Ông NGUYỄN ĐỨC HÙNG, Phó Chủ tịch; Hà Nội;
8.  Ông TRẦN MINH ÂN, Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Nam Định, Ủy viên;
9.  Ông NGUYỄN VĂN BÁU, Chủ tịch Chi hội Hồng Sơn-Hà Tĩnh, Ủy viên:.
10.  Ông LÊ DUY DƯỠNG, Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Thanh Hóa, Ủy viên;
11.  Ông ĐỖ ĐĂNG HÀNH, Chủ tịch Chi hội Hạ Long- Quảng Ninh, Ủy viên;
12.  Ông  ĐỖ THÀNH HƯNG, Chủ tịch Chi hội Từ Sơn-Bắc Ninh, Ủy viên;
13.   Ông  NGUYỄN QUANG KHẢI, Chủ tịch Chi hội Hải phòng, Ủy viên.
14.   Ông  LÊ NGỌC THẠC,  Chủ tịch Chi hội Đồng Tháp,  Uỷ viên.

                    TỔNG SỐ:    14  VỊ
Tác giả