THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO SỐ 18
10-03-2020
 VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 VÀ PHAT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC                      
 HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM                              Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020
               Số: 18/TB-HTĐ

                                                              THÔNG BÁO

                        CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
                               (Về việc không tổ chức Ngày hội toàn quốc lần thứ 15 …)

      1. Hiện nay, do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) diễn biến bất thường, phức tạp, đang lan ra nhiều địa phương, Chính phủ khuyến cáo không dược tụ tập đông người. Dovậy, Thường trực BCH Hội (trao đổi với các Ủy viên) thống nhất năm 2020 không tổ chức Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XV kết hợp với kỉ niệm lần thứ 15 ngày thành lập Hội (2005-2020) tại Hà Tĩnh như kế hoạch đã đề ra. BCH đã có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh để cảm ơn và thông báo với chính quyền địa phương biết việc này.
      2. Thường trực đã 2 lần dự kiến sau Tết họp BCH tại Hà Nội để bàn tổ chức Ngày hội và Đại hội, thảo luận thông qua các văn kiện, dự kiến nhân sự Khóa III nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên đều phải hoãn.
      3. Công việc trong thời gian tới là tập trung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III khi điều kiện cho phép vào thời gian, địa điểm thích hợp. Trước mắt, các Ủy viên BCH tiếp nhận các tài liệu đã được Thường trực soạn thảo để nghiên cứu, nhận xét, tham gia sửa đổi, bổ sung, cho ý kiến biểu quyết trước khi trình ra Đại hội.
      4. Một số nội dung hoạt động của Hội vẫn sẽ triển khai bình thường như chuẩn bị xuất bản, phát hành Thơ Đường luật Việt Nam (Tập XVI). Năm nay sẽ triển khai sớm hơn, Ban biên tập chỉ nhận bài được BCH Hội cơ sở biên tập trước, đã được ghép ảnh tác giả vào tác phẩm, đủ nội dung trích ngang của tác giả, chỉ nhận tập thể gửi cả loạt tác giả, tác phẩm qua Intenet (Email) mà không nhận gửi qua bưu điện, không nhận các tác phẩm viết tay,v.v…Ngoài ra, yêu cầu các Hội cơ sở thường xuyên gửi bài, thơ hội viên, ảnh, tin tức hoạt động để sử dụng trên Trang điện tử: thoduongdatviet.com và chuyên san phát hành hàng quý.
    Đề nghị BCH các Hội cơ sở thông báo cho toàn thể hội viên biết nội dung thông báo trên đây.

                                                                         TM/BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
Nơi nhận:                                                                                 Phó Chủ tịch Phụ trách
- Các Hội cơ sở;
-Các Úy viên BCH;                                                                              
-Viện NCBTPHVHDT;                                                                            ( Đã ký)
-Lưu VP.
                                                                                                         Nhà thơ KIM QUỐC HOA
   
Tác giả