THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH
01-03-2020
GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH
01-03-2020
VIỆN NCBT& PHVHDT                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------                                                    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Số: 18/GM-HTĐ                                                                             Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

                                                                GIẤY MỜI HỌP

                    Kính gửi: - Các Ủy viên BCH, các vị Cố vấn Hội Thơ Đường luật Việt Nam!
                                                           
        Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III (nhiệm kì 2020-2025), Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XV, kết hợp Kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Hội (2005-2020) và chương trình công tác năm nay, Thường trực Ban Chấp hành quyết định triệu tập hội nghị Ban Chấp hành để bàn kế hoạch, thảo luận, thông qua các văn kiện (dự thảo), chuẩn bị nhân sự nhiệm kì III và nhiều công việc quan trọng khác.
      Thời gian:   8 giờ 30 ngày 18 tháng 03 năm 2020 (Thứ ba), tức ngày 25 tháng 2 Canh Tý;
       Địa điểm: Văn phòng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, số 59 phố Thợ Nhuôm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     Văn phòng Hội sẽ chuyển tới các vị Ủy viên BCH Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kì II (2011 -2020) và bản Điểu lệ (Sửa đổi, bổ sung),v.v…qua Intenet (Email). Đề nghị các vị in ra, nghiên cứu trước để đến hội nghị thảo luận sâu sắc, hiệu quả, thiết thực.
  Kính mong các quý vị đến dự đông đủ, đúng giờ, chuẩn bị ý kiến thảo luận giúp cho hội nghị thành công.

                                                                             TM/BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
                                                                                               Phó Chủ tịch phụ trách
                                                                                                          ( Đã ký )

                                                                                                     KIM QUỐC HOA

Tác giả