THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
21-01-2020
VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHAT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
------------------------

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/2020/TB-HTĐ                                                         Hà Nội , ngày 18 tháng 01 năm 2020
V/v thông báo công tác Hội

                                                               THÔNG BÁO SỐ 4

                              CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

                     Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III và Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần
thứ XV kết hợp kỉ niệm 15 năm thành lập Hội, trong tháng 12/2019 Thường trực BCH đã gửi tới các Hội cơ sở 3 thông báo: Về công tác chuẩn bị Đại hội và Ngày hội (10/12); Về việc khảo sát tổ chức, hội viên, tài chính năm 2019 (ngày 19/12) và về việc chuyển các khoản tiền vào tài khoản (ngày 30/12/20190).
         Thường trực BCH thông báo bổ sung tình hình sau đây:

           1.Về tổ chức, nhân sự: Ngày 13 tháng 01 năm 2020, BCH đã ban hành một số
quyết định như sau:
- Quyết định số 01/QĐ-HTĐ về việc chấp thuận xin nghỉ việc của ông Nguyễn Đức Thọ, sinh năm 1945, Ủy viên BCH khóa II, Trưởng ban Thông tin & Truyền thông.

- Quyết định số 02/QĐ-HTĐ về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Chính, sinh năm 1952, Chủ tịch Chi hội Thơ Đường luật Chương Mỹ (Hà Nội) giữ chức vụ Chánh văn phòng thay ông Đinh Văn Quý và phụ trách quản lí, vận hành Trang điện tử www.thoduongdatviet.com (Số ĐT: 039.622.2368-
Email: chinhquangnguyen1952@gmail.com).

- Quyết định số 03/QĐ-HTĐ về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1947, Phó Chủ tịch Chi hội Thơ Đường luật Hàn Thuyên, Phó Chủ nhiện CLB thơ dịch Hội Nhà văn Hà Nội phụ trách biên tập, xuất bản chuyên san (định kỳ) Thơ Đường luật Đất Việt. (Số ĐT: 090.426.1013. Email: locnguyen43@gmail.com).
    Các Hội cơ sở trực thuộc, các hội viên cần in thơ, đăng bài viết cho chuyên san và đăng trên Trang điện tử của Hội gửi về hộp thư điện tử (Email) của ông Nguyễn Xuân Lộc và ông Nguyễn Quang Chính, nêu trên).
         2. Về thơ in trong tập THƠ ĐƯỜNG LUẬTVIỆT NAM (Tập XV), Tập thơ
“ĐƯỜNG VỀ HÀ TĨNH”: Theo thông báo của Ban biên tập, 100% các tác giả, 100% bài gửi về đều được in. Do đó, không phải chờ thông báo cụ thể của BBT,không chờ đến Ngày hội mà yêu cầu các Hội, Chi hội, các CLB khẩn trương thu tiền in thơ và chuyển về TK:17757431945 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Chi nhánh Hà Nội (SCB). Khi chuyển các khoản tiền yêu cầu nêu rõ: Số tiền nộp quỹ, số tiền in thơ Tập XV, số tiền in tập thơ Hà Tĩnh, số tiền mua chuyên san tập
18,19,v.v…và chỉ chuyển về một đầu mối là Tài khoản của Hội.

       3. Cho đến ngày 18/01/2020, một số đơn vị vẫn chưa nộp báo cáo tổng kết năm và báo cáo khảo sát theo các thông báo ngày 10 và ngày 19/12/2019. Đề nghị Chủ tịch các Hội, Chi hội, Chủ nhiệm CLB trực thuộc khẩn trương thực hiện và gửi về Thường trực Hội qua email (quochoakim@gmail.com) hoặc gửi bì thư qua bưu
điện về Văn phòng Hội (Địa chỉ: 59 Phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)..
                     Trân trọng cảm ơn!.
                                                              TM/BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
Nơi nhận:                                                                       Phó Chủ tịch Phụ trách
- Các cơ sở trực thuộc;
- Các Ủy viên BCH- Lưu VP.                                                    (Đã ký)
- Lưu VP.
                                                                                            KIM QUỐC HOA
Tác giả