THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO NỘI BỘ
31-05-2018
Huy Hieu chinh.F.jpgGửi các Chi họi và toàn thể Hội viên

TRUNG TÂM NCBT & PHVHDT VIỆT NAM

    HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ------------------------

                                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

                               THÔNG BÁO NỘI BỘ

·       Nội dung thứ 1 :

    Năm 2017 Trang Văn hiến điện tử (vanhien.vn) có phát động một cuộc thi thơ Đường . Tơi nay ( 21/5/2018) Văn hiến điện tử Tổ chức lễ trao giải.

       Xung quanh vấn đề này Giáo sư Hoàng Chương Tổng Giám đốc  TT nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đã có những phê phán bởi phương pháp tổ chức và  cách thức trao giải . Sự kiện này Hội thơ Đường luật Việt Nam không có trách nhiệm liên quan, mặc dù có những chi tiết tưởng như  liên quan.

      Văn hiến điện tử cũng là một đơn vị thuộc Trung tâm vì vậy mối quan hệ cũng có phần nể nang  để giữ gìn hòa khí, bi họ cũng có quyền  hoạt động độc lập  nên dẫn tới ảnh hưởng  chất  lượng  thơ Đường nói chung và chạnh lòng các cây bút trong Hội.

        Trong số  19  vị nhận giải  hầu hết đều là Hội viên của chúng ta, nhưng chất lượng thơ  một số những bài được trao giải lại quá kém về niêm luật ,  về đối ngẫu,về dùng từ ngữ,  thm chí  không rõ làm theo thể thơ gì... Vì vậy nâng cao cht lượng thơ luật Đường không thể không  chịu khó học tập, tu rèn, trao đổi. Dù trên mặt phẳng thơ hay thì cũng là một vinh dự chứ đâu phải  cứ được trao giải ,

         Vậy Thường trực hội mong qua đây chúng ta cần cố gắng để nâng cao chất lượng thơ Đường thiết thực đóng góp vào kho tàng văn học dân tộc nói chung thể loại thơ Đường Việt Nam nói riêng.

·         Nộị dung thứ 2 ;

      Mặc dù đã hết sức cố gắng để phục vụ Hội viên , Chuyên San thơ Đường đất Việt không thể nâng giá lưu hành. Vì vậy từ Chuyên san số 12 trở đi mong muốn toàn thể Hội viên các Chi hội cùng cộng tác với Thường trực  về  giá phát hành Chuyên san. Thường trực vẫn giữ nguyên 15000 đ / số như ban đầu... Để có thể duy trì hoạt động này Thường trực  mong cơ sở gánh thêm  phí bưu điện chuyển thư tới các  địa phương (Thanh toán phí chuyển vận khi nhận được bưu phẩm).

            Vậy Thông báo này tới các cở Chi hội , yêu cầu nghiên cứu để cùng nhau thực hiện.                 

                                                                 T/M Ban chấp hành

                                                                         Thường trực Hội

                                                                PCT Nguyễn Đức Hùng đã ký

Tác giả BBT