THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Những bài thơ cổ quen biết , dich thơ Thái Doãn Mại
03-07-2015
Cao lanh .jpg Cao Lãnh

Giáo sư Mai Quc Liên có dn li mt hc gi La Mã : dch sát tng ch thì s không bao gi trung thc.Tôi tâm đc vi li ch giáo đó, dch nghĩa bài thơ thì phi dch sát tng ch ,nhưng khi dch thơ thì không câu n vào tng ch, min sao chuyn ti đưc cái t cái hn ca câu thơ, bài thơ . Vy là khi dch thơ ,tôi mnh dn và thn trng : có nhng t không dch, có nhng t thêm vào, có nhng t đi nghĩa (vi mt t l nh). Tôi la chn nhng bài thơ quen thuc (đã có nhiu ngưi dch ) làm ví d đ th nghim , ngõ hu tìm đưc s đng cm ca thi hu xa gn.

   Bài 01: M xuân tc s (Nguyn Trãi )

Nhàn trung tn nht bế thư trai

Môn ngoi toàn vô tc khách lai

Đ vũ thanh trung xuân   hưng lão

Nht đình sơ vũ luyn hoa khai.

Dch nghĩa : Nói v cui xuân . Sut ngày nhàn nhã khép phòng đc sách. ngoài ca , hn không có khách tc đến. Trong tiếng cuc kêu , xuân sp mun. Mưa thưa , ngoài sân hoa xoan n  đy.

Dch thơ  :  Xuân mun

Sut ngày thong th khép phòng văn

K tc ca ngoài chng bén chân

Trong tiếng cuc kêu, xuân đã mun

Mưa rây, xoan n trng đy sân.

 

Bài 02: Lưu Nguyn nhp thiên thai

Th nhp thiên đài thch l tân

Vân hòa tho tĩnh quýnh vô trn

Yên hà bt tnh sinh tin s

Thy mc không nghi mng hu thân

Vãng vãng kê đ nham h nguyt

Thi thi khuyn ph đng trung xuân

Bt tri th đa quy hà x

Tu tu Đào Nguyên vn ch nhân.

 

Dch nghĩa : Chàng Lưu ,chàng Nguyn vào cõi tiên . Cõi tiên đy cây ci, đưng đá mi tinh. Mây không ri, c sch, tuyt không bi. Nhìn khói nhìn ráng  mơ h ngm v kiếp trưc. Nhìn cây nhìn  nưc  chưa biết v kiếp sau ?. Thnh thong gà gáy dưi chân núi có trăng chiếu. Chó sa liên hi trong đng có sc xuân. Không rõ t ch này đi v đâu ?. Nên đến sui Đào hi ngưi ch. ( Nhc sĩ Văn Cao da vào t thơ này đ có ca t trong nhc phm Thiên Thai )

 

Dch thơLưu , Nguyn đến cõi Tiên

Cây biếc cõi tiên,  no mi tinh

Mây trôi c lng sáng vô ngn

Mơ h mu ráng  say tin kiếp

Nghi ngi bóng cây  ngm hu thân

Thnh thong tiếng gà trăng xế núi

Đâu đây tiếng chó đng màu xuân

No ny chng biết v  đâu tá

Ln sui Hoa Đào hi ch nhân .

 

Bài 03:  Tm hu v ng (H Chí Minh)

Bách lý tm quân v ng quân

Mã đ đp toái lĩnh đu vân

Qui lai ngu ng sơn mai th

Mi đóa hoàng hoa nht đim xuân.

Dch nghĩa : Tìm bn chưa gp. Đi trăm dăm đ tìm bn mà chưa gp. Vó nga đp nát mây đu núi. Lúc quay v ngu nhiên gp cây mai núi. Mi đóa hoa mu vàng là mt chm (sáng) ca mùa xuân.

Dch thơ: Tìm bn

Trăm dm…ngưi ơi  chng gp ngưi

Băng đèo vó nga đp mây trôi

Tr v cht gp cây mai núi

Xuân nhum sc vàng đóa đóa tươi.

 

Bài 04 : Lương Châu  t

B đào mĩ tu d quang bôi

Dc m tỳ bà mã thưng thôi

Túy nga sa trưng quân mc tiếu

C lai chinh chiến k nhân hi.

 

Dch nghĩa : Bài t Lương Châu . Trên bàn tic (tin  tưng sĩ ) có rưu nho quý ,bày chén quý d quang. Mun ung  ( thế mà) tiếng đàn tỳ bà dc dã (lên đưng ) gp gáp. Nếu tôi có ung say có ngã gc chn sa trưng  thì huynh chi chê . vì rng xưa nay đã ra trn my ngưi tr v.

 

Dch thơ : Ra trn

Chén quý rưu ngon ung… ung h

Đàn tỳ dc bưc…cht đê mê

Say khưt sa trưng huynh ch ma

Xưa nay trn mc my ai v.

 

Bài 05 : Thiên Trưng vãn vng (Trn Nhân Tông)

Thôn hu thôn tin đm t yên

Bán vô bán hu tch dương biên

Mc đng đch lý ngưu quy tn

Bch l song song phi h đin .

 

Dch nghĩa : Chiu ngm cnh Thiên Trưng (ngoi  thành thành ph Nam Đnh bây gi ). Trưc thôn sau thôn trông nht nhòa như khói  .Mt tri chiu nm đưng chân tri , ánh nng rt li na có na không .Trong tiếng sáo ca tr chăn trâu , đàn trâu v hết. Đàn cò trng cùng bay xung đám rung.

Dch thơ : Cnh chi Thiên Trưng

Quanh xóm nht nhòa ta khói lng

Nng chiu sp tt có dưng không

Lùa trâu v hết  lng êm sáo

Cò trng cùng bay ling xung đng.

 

Bài 6 : Hoài thy bit hu

Dương  T giang đu dương liu xuân

Dương hoa su sát đ giang nhân

S thanh phong đch ly đình vãn

Quân hưng Tiêu  Tương ngã hưng Tn.

Dch nghĩa : Trên sông Hoài chia tay bn . đu sông Dương T , dương liu xanh tươi. Hoa dương liu làm bun chết lòng ngưi qua sông. quán chia ly (ly đình) bui chiu  có tiếng sáo diu.  T nơi đây, anh đi v Tiêu Tương , còn tôi đi vào đt Tn.

 

Dich thơ : Chia ly trên bến sông Hoài

Đu bến  sông Hoài  dương liu xanh

Hoa dương bun chết k cô hành

 Đâu đây sáo vng chiu Ly Quán

Huynh no Tiêu Tương , đ no Tn.

      Xin đưc trình làng my bài dch th nghim ca mt ngưi thích dch thơ, chc chn còn nhiu đá sn trong đó, mong các thi hu đng và ch giáo.

                                   Cn Bút  22 tháng 6 năm 2015  Hà ni

                                             Thái Doãn Mi

                            802 chung cư 12-3  Đô thi Sài Đng, Qun  Long Biên

 

 

 

 

 

 

Tác giả BBT