THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Đối tết Ất Mùi
15-01-2015

Doi At Mui jpg.jpgCâu đối tết

 1- Ngựa trắng tung hoành, nghĩa vụ hoàn thành, tinh thần dân đỏ nước

Dê vàng tiếp nối, tâm hồn hứng khởi, trí tuệ Đảng xanh đời.

 2- Ngựa trắng tung hoành, nghĩa vụ hoàn thành, tinh thần Dân mã đáo.

Dê vàng tiếp nối, tâm hồn hứng khởi, trí tuệ Đảng dương hòa.

                               Thanh Toàn,  Cần Thơ

Tác giả BBT