THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chùm thơ vui về cái lưỡi bò của Châu Thạch
05-05-2012
Cái lưỡi bò.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui Vịnh cái lươĩ bò của Châu Thạch

Vịnh cái lưỡi bò

 

Thật lạ thay cho cái lưỡi bò

Liếm càn chẳng biết đắn hay đo

Vườn bè, đất bạn nào hay biết

Cỏ mọc, cây trồng chẳng có so

Ham hố rau ngon răng cứ gặm

Thèm thuồng cỏ ngọt lưỡi luôn thò

Nếu mà chẳng chịu ngưng ăn bậy

Khớp mõ thì xong cái lưỡi bò ./.

 

       Luật chăn bò

 

Luật lệ nhân sinh đã rõ ràng

Thả bò vỗ béo cũng không gian

Đồi mình lùa đến tùy nghi thích

Đất bạn cho vào chớ có toan

Cỏ tốt nhà người không liếm bậy

Hoa màu thiên hạ chớ quơ càn

Lưỡi bò nào biết đâu sai quấy

Chỉ trách chăn bầy động mối tham ./.

                              Châu Thạch – Đà Nẵng

Tác giả Châu Thạch - Đà Nẵng