THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Bài thơ Tuyệt cú của Đõ Phủ do Phạm Sán dịch
24-04-2012
Thơ Đõ Phủ.jpg  Bài thơ Tuyệt cú của Đõ Phủ
"Tuyệt cú" là tên một thể loại Thơ cổ Trung Hoa có từ thời Lục Triều (439-581), nhưng phải đến đời Đường, đặc biệt là dưới triều Khai Nguyên -Thiên Bảo (712-756) Đường Huyền Tông thì Tuyệt cú Đường thi mới đạt đỉnh cao..."tuyệt" ở đây có nghĩa là "dứt" dùng để đối lập với chữ "liên" (=liền).Tuyệt cú gồm các loại thơ ngũ ngôn, lục ngôn,thất ngôn 4 câu tạo thành 1 bài, dùng vần bằng hoặc vần trắc.
Đỗ Phủ có 4 bài Tuyệt cú, chọn 1 bài :

Lưỡng cá Hoàng Ly minh thúy liễu,
Nhất hàng Bạch lộ thướng thanh thiên;
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

dịch nghĩa :
Hai con chim Oanh vàng kêu ( hót ) trong cụm liễu xanh,
một hàng cò trắng bay trên lưng chừng trời;
Trước song ngậm tuyết nghìn thu ở núi Tây Lĩnh,(1)
Ngoài cửa thuyền Đông Ngô từ muôn dặm đến đậu.(2)

Đây là bài "Tuyệt Cú" Đỗ Phủ làm năm 764, lúc trở lại Thảo Đường ở Thành Đô ( Thục). 4 câu đều đối. Mỗi câu 1 cảnh :-(1) chỉ núi Dàn Sơn phía tây Thành Đô, tuyết phủ quanh năm không tan, câu này có nghĩa là: cửa sổ ngó ra núi, như ngậm lấy núi cho nên nói " song hàm".-(2) Sông Thục chảy về phía đông, từ Thành Đô lên thuyền có thể đến đất Đông Ngô ( Giang Tô ): Đỗ Phủ có ý muốn rời Thục đi Ngô.

Thơ Đỗ Phủ

                        杜甫

 

           

 

           

 

            西

 

           

 Phiên âm 

    TUYỆT CÚ

                    Đỗ Phủ

    Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu

    Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên

    Song hàm Tây lĩnh thiên thu tuyết

    Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

  Dịch nghĩa

                  TUYỆT CÚ

    Đôi hoàng li hót trong cụm liễu xanh

    Một đàn cò trắng bay lưng chừng trời

    Nghìn thu tuyết núi Tây Lĩnh phủ ngoài cửa sổ

    Muôn dặm thuyền cửa Đông Ngô đến đỗ bến

 Dịch thơ

                 TUYỆT CÚ

    Oanh vàng sóng cặp ca trong liễu

    Cò trắng theo đàn vút tận mây

    Tây Lĩnh nghìn năm song hứng tuyết

    Đông Ngô vạn dặm bến thuyền vây

 

                                 Phạm Sán dịch

 

Tác giả BBT và Phạm Sán