THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

VẬN TỪ THỨ của Thi hữu Xuân Lộc - Hà Nội
30-09-2011
Song.jpg 

Trong thơ Đường luật, nếu bài xướng có vần khó để làm bài họa, thì vần khó ấy được gọi là “vận từ thứ”.

Từ Thứ- mưu sỹ giỏi phò cho Lưu Bị-là một người con hiếu thảo. Khi ông đang ở với Lưu Bị thì mẹ ông đang ở đất của Tào Tháo. Biết Từ Thứ là người tài cao,Tào Tháo cho người đến nhà mẹ của Từ Thứ để nhờ bà viết thư khuyên con về Tào, song bà đã nhất quyết cự tuyệt. Mưu sỹ của Tào Tháo bèn viết giả thư của bà và Từ Thứ đã bị lừa. Khi biết con đã quy Tào, bà đã thắt cổ tự vẫn. Từ Thứ quá đau buồn, không thể quay lại với Lưu Bị, nhưng tự hứa sẽ không bày mưu kế gì tốt cho Tào Tháo.

           
             
Dựa vào câu chuyện về Từ Thứ, Tôn Thọ Tường đã làm một bài Đường thi rất

khó họa (vận từ thứ), đến nay có ít người họa được hay bài thơ ấy (có bài họa của

Huỳnh Mẫn Đạt, nhưng với chủ đề khác, họa nương vận). Xin được giới thiệu hai bài ấy.

 

                    TỪ THỨ QUY TÀO

                                                                           (Tôn Thọ Tường)*

 

               Hiếu đâu giám sánh kẻ cày voi**

                       Muối xát lòng ai mấy mặn mòi

                        Ở Hán đã đành nhiều cột cả

                        Về Tào chi xá một cây còi

                        Bâng khuâng nhớ mẹ khôn nâng chén

                        Bịn rịn thương vua biếng giở roi***

                        Chẳng đặng khôn Lưu đành dại Ngụy

                        Thân này xin gác ngoại vòng thoi .

                                     

                       PHƯỜNG HÁT BỘI

                                                               (Huỳnh Mẫn Đạt)

 

                Đứa mắc ghẻ ruồi đứa lác voi

                        Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi

                        Người trung mặt đỏ đôi tròng biếc

                        Đứa nịnh râu ria mấy sợi còi

Trên chính có nhà còn lợp lọng

Dưới chân không ngựa lại giơ roi

Hèn chi chúng gọi bội là bạc

                                    Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi .

                                   

                     (20/9/2011)

                                     Xuân Lộc – Hà Nội

 

     *  Tôn Thọ Tường là kẻ ôm chân giặc Pháp. Bài “Tôn phu nhân quy Thục” của Tôn Thọ Tường đã được họa bởi nhà yêu nước Phan Văn Trị - một bài họa rất hay - để đập lại luận điểm ôm chân đế quốc của Tôn Thọ Tường.

      **   Kẻ cày voi:   Ám chỉ vua Thuấn , một vị vua sáng suốt, thương dân.

      ***   Khi Từ Thứ quy Tào, Lưu Bị đi tiễn xa đến mười dặm, cả hai người rất lưu luyến. Lưu Bị muốn sai quân chặt hết cây để được thấy bóng dáng Từ Thứ xa dần, còn Từ Thứ nhớ Lưu Bị không muốn giở roi quất ngựa đi.

Tác giả Xuân Lộc - Hà Nội