THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Tam thế - Tam vị Tiến sỹ
29-07-2011
Tam thê.jpg 

Ðời vua Lê Thánh Tông có 3 người cùng đỗ tiến sĩ một khoa là Thế Lịch, Thế Hiển và Thế Vinh.

Tương truyền trước hôm truyền loa, vua nằm mộng thấy ba ông Phật Thế tôn. Hôm sau, ba ông tân khoa vào lĩnh mũ áo, vua cho là ứng với mộng của mình, sai đặt tiệc thết đãi và đọc một câu rằng:

Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh, tam thế đồng khoa vinh hiển lịch.

Nghĩa là:

Thế Lịch, Thế Hiển, Thế Vinh, ba ông Thế đỗ một khoa cùng vẻ vang, rạng rỡ.

Khi vinh quy bái tổ, ba người lại cùng về một đường. Thiên hạ thấy vậy, nô nức kéo mhau đi xem. Ðến Nam Lạng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Ðịnh, người bạn cũ của Thế Lịch là Phạm Văn Uyển ra đón, có đọc mừng một bài thơ như sau: 

Ba ông tam thế hoá trên toà,
Khéo rủ nhau vào đỗ một khoa
Như vậy bụt no nhờ có oản,
Chẳng thời bụt đói bụt ra ma.

Thế Lịch nghe xong, cười mà hoạ rằng: 

Có tu bụt mới hoá trên  tòa,
Một tháng hai lần diễn giáo khoa
Bụt vẫn ăn chay không sợ đói,
Bụt đâu có bụt hoá thành ma ?

Tác giả BBT sưu tầm