THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Binh Duong . F.jpgXin được giới thiệu
GAI tAN kY.jpgXin  được giới thiệu
tải xuống.jpgXin được giới thiệu
 Sen .F.jpgXin dược giới thiệu
3.JPGXin được giới thiệu cùng với những lời biên soạn 
mo-ba-HTL.jpgXin được giới thiệu
 Tinh song .F.jpgXin  được trân  trọng giới thiệu